Giỏ hàng

Điều khoản dịch vụ

ĐIU KHON

Tour ca quý khách đã đưc Queen Tours đt theo các điu khon và điu kin sau đây:

Chúng tôi đã thay mặt cho quý khách đặt (các) vé kèm theo của các Nhà cung cp Dịch vụ khác nhau. Mi Nhà cung cp Dịch vụ có th có các điu khon & điu kin riêng của họ áp dụng cho tour ca quý khách. Điu quan trọng là quý khách phi đọc t rơi chương trình tương ng cho mi ln đt đ hiu tt c các điu khon và điu kin áp dụng. Nếu quý khách cần thêm chi tiết đi vi thông tin có trong tờ rơi thì chúng tôi đ nghị  quý khách liên h vi Nhà cung cp Dịch vụ đ đưc gii thích rõ hơn.

Xác nhn chương trình tour

Trách nhim ca quý khách.

 • đã xác nhận ngày cụ th: Quý khách có trách nhim bo đm sử dụngvào nhng ngày đã đt trên . Nếu mun đi ngày đã đặt, quý khách phi thông báo một cách phù hptrc tiếp thương lượng vi Nhà cung cp Dịch vụ. Quý khách phi xác nhn lại tt c những ngày đã đt trên 48 gi trưc khi khi hành hoc s dụng dịch vụ (theong dn ti thiu) hoc theo cách thức được ghi trên . Trong trưng hp có yêu cu v chế đ ăn ung, quý khách cũng phải thông báo xác nhận vào thi đim này. Quý khách có trách nhim bo đm ngày trên đúng và tương ng vi hành trình ca mình.
 • QUÝ KHÁCH có trách nhim thông báo trc tiếp cho chúng tôi và các nhà điu hành tour v bt k tình trạng sc khe hin tại hoc trưc đây như: Hen suyn, Bnh tim, Dị ng, Yêu cu v Chế đ ăn ung, v.v. Nếu quý khách bị từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi đã thay mặt cho quý khách đặt vé do bất kỳ tình trạng sức khỏe nào trước đây hoặc hiện tại thì việc không khai báo nhng tình trạng sức khỏe này vào thi đim mua s dn đến phí hy vé là 100%.
 • 24 gi trưc ngày khởi hành ca quý khách, vui lòng liên h vi chúng tôi qua s 0413 856 769 đ xác nhn lại chi tiết đt ca quý khách, bao gm dịch vụ hỗ trợ đón khách của khách sạn nếu có.

 

Quý khách hy dịch vụ:

 • Các chương trình tour trong ngày, tour tuyết mùa đôngtour đc bit theo mùa sau khi xác nhn đt và thanh toán đy đ s KHÔNG ĐƯC HOÀN VÉ NU HY.
 • Các đim tham quan, các tour theo nhóm và các dịch vụ khác da theo các điu khon & điu kin ca nhà cung cp & bán s đưc trình bày trong từng sn phm.
 • Nếu quý  khách hy c gói tour thì sẽ áp dụng chính sách hoàn tiền sau đây:
 • Hy tour trưc ngày khởi hành 15 ngày trở lên - tin đt cọc ca quý khách s đưc hoàn lại sau khi trừ đi chi phí phát sinh khi chúng tôi chuyển tin lại cho quý khách.
 • T 3 đến 14 ngày trưc ngày khởi hành chúng tôi sẽ hoàn lại 50% mức .
 • i 3 ngày trưc ngày khi hành – chúng tôi không hoàn lại tin vé.
 • Có th đi ngày tham quan nếu đi trên 14 ngày trưc ngày khi hành nhưng ch có th đi mt ln cho mi ln đt vé.
 • Phí hy chuyến do các nhà cung cp áp dụng đi vi Queen Pacific Pty Ltd cũng s đưc chuyển qua quý khách.
 • Mt s tour đc bit s không cho phép hy sau khi đt . Vui lòng tham kho các điu khon & điu kin ca tourriêng l trưc khi đt tour.
 • Phí Hy chuyến s áp dụng trong mọi trưng hp khi tour vn thc hin đưc. Ví dụ: nếu quý khách không th đến tour do "Thiên tai" (ví dụ: đưng xá bị gián đoạn do lụt li), Phí Hy chuyến thông thưng s đưc áp dụng nếu tour vn tiến hành khi quý khách vng mt hoc l ra đã tiến hành nếu không có s vng mt ca quý khách.
 • Mọi khon tiền hoàn lại s bng đồng ni t và s đưc hoàn lại vào th thanh toán. Nếu th tín dụng ca quý khách s dụng mt loại tin t khác, khoản tin hoàn lại có th khác vi khoản tin đã thanh toán ban đu do biến đng t giá hi đoái. Queen Pacific Pty Ltd không chịu trách nhim v nhng biến đng này hoc bt k khon phí nào mà ngân hàng tính cho quý khách.

 

Queen Tours hy hoc Nhà Cung Cp hy tour :

 • Chúng tôi có quyn hy tour bt c lúc nào. Nếu chúng tôi hy tour, chúng tôi s hoàn lại toàn b stiền cho quý khách.
 • Xin lưu ý rng trong trưng hp Thiên tai (ví dụ như lũ lụt, ha hoạn, gió xoáy, v.v.), nhiu nhà cung cp dịch vụ không hoàn lại tiền, do đó chúng tôi không th hoàn lại tin cho quý khách. Chúng tôi chc chn đ nghị Bo him Du lịch chi trả trường hợp này.

THỊ THỰC HỘ CHIẾU và NHẬP CẢNH

 • Quý khách có trách nhim thc hin các quy định v h chiếu, thị thc và các quy định khác về nhập cảnh cho mọi đim đến quá cnh và dng chân áp dụng cho hành trình ca quý khách. Quý khách nên xác nhn nhng quy định này vi Cao ủy, đại s quán và/hoc lãnh s quán có liên quan.
 • Chúng tôi không nhn bt k trách nhim nào trong trưng hp quý khách không th đi du lịch do không tuân th các quy định đó. Bt k khon tin phạt, hình phạt, thanh toán hoc chi tiêu nào phát sinh do các giấy tờ đó không đáp ng yêu cu ca các cơ quan trên s thuộc trách nhim ca riêng quý khách. H chiếu ca quý khách phi còn hiu lc hơn 6 tháng trước ngày tr v tÚc.

Giá và chi phí phát sinh

 • Giá vé tour đưc tính bng đô la Úc cho mi ngưi, bao gm GST (Thuế Hàng hóa và Dịch vụ) và có th thay đi mà không cn thông báo.
 • Thuế nhiên liu có th đưc áp dụng khi giá du thế gii vưt quá trợ cấp trong giá vé và s đưc tính thêm vào giá tour.
 • Chúng tôi c gng kết hp các gói tour có giá trị tt nht vi giá vé ưu đãi nht. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhim v các biến đng giá vé phát sinh t nhng thay đi giá vé t phía Nhà cung cp Dịch vụ trưc khi thanh toán đy đ. Theo đó, giá vé ca tour ca quý khách có th thay đi cho đến thi đim quý khách thanh toán toàn b cho tour.
 • Nhiu tour có chi phí phụ trội và quý khách cần biết rng có th có chi phí phát sinh. Các khoản chi phí này khác nhau tùy theo mi Nhà cung cp Dịch vụ. Chúng tôi s báo cho quý khách biết v các khoản chi phí phát sinh thêm trong phạm vi khả năng hp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách cũng phi kim tra đi chiếu lại vi tng Nhà cung cp Dịch vụ riêng l khi quý khách xác nhn vé.

Du lịch vi tr em

Giá vé cho tr em đưc quy định cụ th trong mi tour.

 • Không có ghế tr em đưc lp đt riêng. Tt c các tr em (trên hai tui) cần có ch ngi riêng và phi đưc cài dây an toàn bt c khi nào có đèn báo tht dây an toàn bật sáng. Tr sơ sinh (dưi hai tui) có th đưc ẵm trong lòng ca ngưi ln và s đưc cung cp dây an toàn đc bit. Vui lòng liên h vi OZ Best Tours nếu quý khách cần ch ngồi tr em cho hành khách nhỏ tuổi của mình. Có tính thêm phí.
 • Nếu quý khách đi du lịch vi tr em, quý khách có trách nhim chăm sóc và giám sát trẻ em trong sut chuyến đi. Nhân viên ca chúng tôi s làm nhng gì trong khả năng đễ giúp đ nhưng quý khách phi có kh năng chăm sóc phù hợp cho tt c các tr em quý khách đt .

Hành trình & hình nh du lịch

 • Hành trình và ngày hoạt đng có th thay đi hoc hy b mà không cn thông báo trưc.
 • Mọi hình nh s dụng trong các chuyến du lịch, hành trình, tờ rơi qung cáo & trang web ca chúng tôi không cho biết chính xác các đim tham quan và cuộc tham quan ca tour quý khách s tham gia.

Điu kin trên tàu

 • Hút thuc: không đưc hút thuc.
 • Ch ngi và thay đổi chỗ ngồi: Chúng tôi không bo đm cho quý khách bt k ch ngi cụ th trong tour có chỗ ngồi tự do, lên trước chọn chỗ ngồi trước.
 • Không ăn/ung trên tàu-xe: Đ gi cho tàu/xe sạch s và v sinh, xin đng ung (ngoại trc) hoc dùng thc ăn (ngoài thức ăn được yêu cu vì lý do sức khỏe) trên tàu/xe ca chúng tôi.

Trách nhim

 • Quý khách đã nhn được thông tin v chương trình tour t nhà cung cp có liên quan và ch nên đưc xem là hưng dn đưa ra. Quý khách có th nhận thông tin cp nht bng cách liên h vi chúng tôi vào ngày đt . Hành trình có th thay đi mà không thông báo trưc.
 • Chúng tôi hoạt đng vi tư cách là điu phi viên cho tt c nhng ngưi tham gia các tour này. Chúng tôi không s hu, qun lý, kim soát hoc vn hành bt k phương tin vn chuyn, bt k khách sạn hay nhà hàng nào hay bt k nhà cung cp dịch vụ nào khác. Chúng tôi hoạt đng vi tư cách là đại lý cho các nhà cung cp dịch vụ du lịch liên quan và không chịu trách nhim trong việc hy tour, tn tht hoc thiệt hại vhành lý hoc tài sn hoc đi vi bt k thương tích hay t vong nào hoc v bt k thit hại hoc yêu cu bồi thường dù phát sinh trc tiếp hoc gián tiếp t tn tht hoc thit hại v ngưi hoc tài sn hay chm tr trong vn chuyn do tai nạn hay các cuc chiến tranh và các cuc ni dy hoc Thiên tai, vv chúng tôi không kim soát đưc.
 • Chúng tôi không chịu trách nhim v các hành vi và suất ca các bên th ba mà quý khách có th gp phi trong chuyến đi ca chúng tôi.
 • Quý khách miễn tr chúng tôi và các cán b, nhân viên, đại lý và đại din ca chúng tôi khi mọi trách nhim pháp lý và rõ ràng từ bỏ mọi yêu cu bồi thường mà quý khách có th có đi vi chúng tôi phát sinh t hoc liên quan đến vic quý khách tham gia vào chuyến đi.
back to top